Tilbud & Indsatser.jpg

Kontakt

PPR Greve
Hundige Allé 11
2670 Greve
Tlf.43 97 37 70

Tidlig indsats til børn og unge

Indsatsen er målrettet 0-1 årige spædbørn.
Sundhedsplejen uddannes i at anvende Alarm Distress Baby Scale/ ADBB til opsporing af mistrivsel hos spædbørn og der etableres et systematisk samarbejde mellem Sundhedsplejen og et 0-1 årsteam på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR.

I 0-1 årsteamet sidder en fysioterapeut, talehørekonsulent, psykolog, ressourcepædagog og specialpædagogisk konsulent, der kan yde en tidlig faglig og tværfaglig indsats omkring barnet/ familien.

I forbindelse med barnets start i dagtilbud etableres overleveringsmøder med forældre for at sikre, at indsatsen fortsætter i dagtilbud, hvis det er nødvendigt.

Forældre og Sundhedsplejen kan henvise til indsatsen via indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR.
Indstillingsskema findes på handleguide.dk

Der etableres tværfaglige dialogudvalg på 0-6 års området.
Her kan dagtilbud henvende sig og drøfte bekymringer omkring navngivne børn. Forældre er altid med. Fokus er at drøfte, hvordan bekymringen bedst kan forstås og hvilke indsatser, der bedst muligt understøtter, at barnet trives godt og lærer noget.

Bekymringer skal som udgangspunkt drøftes på Dialogudvalg. Enkelte bekymringer kan dog indstilles direkte til logopæden for at forkorte sagsgangen. Det drejer sig om ukomplicerede logopædsager. Se en præcisering herunder:

På dialogudvalg

En bekymring om et barns sprog skal drøftes på dialogudvalget, når:

 1. Der er en bekymring for barnets ordforråd, sprogforståelse og/eller ekspressive sprog
 2. Der er en bekymring for barnets kommunikative kompetencer, fælles opmærksomhed, forståelse for turtagning e.l.
 3. Barnet ønskes indstillet på baggrund af sprogvurderingen.

Ovenstående gælder også, selvom bekymringen udelukkende handler om sproget.

Udenom dialogudvalg

En bekymring kan gå udenom dialogudvalget, hvis det er en ukompliceret talesag. Om en sag er ukompliceret vurderes altid i samarbejde med den lokale logopæd. En sag kan være ukompliceret, hvis der udelukkende er en bekymring for udtale, stammen, læsp eller stemmevanskeligheder, og der ikke er andre bekymringer om f.eks. den generelle sproglige udvikling, adfærd, følelsesmæssig regulering el. andet.

Hvis en sag vurderes ukompliceret i samarbejde med den lokale logopæd, benyttes indstillingsskemaet Bekymring/udfordring udenom Dialogudvalg.

Ved henvendelser vedr. grupper, læringsmiljøer og anonymiserede bekymringer anvendes Åben Dør.
Dialogudvalget mødes onsdage i ulige uger kl. 8.30 – 11.30.
I Dialogudvalget sidder pædagogisk leder, sundhedsplejerske, familierådgiver, logopæd, psykolog og ressourcepædagog.

Forældre og pædagoger kan henvende sig til leder i dagtilbud og bede om, at en bekymring eller udfordring henvises til Dialogudvalget.

Hvad skal der gøres ved henvendelse til Dialogudvalg 

Procedurer
Dialogudvalg - mødeoplæg og referat skema - dagtilbud
Bekymring/udfordring udenom Dialogudvalg
Opfølgningsmøder
Forslag til indledning og afslutning af Dialogmøde

Informationsfolder:
dansk  –  engelsk  –  arabisk  –  tyrkisk  –  urdu  –  polsk 
(ved udskrivning trykkes på "flip on short edge" eller "kort kant")

Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Der etableres to indsatser i børnegrupper i kommunens dagtilbud

1) Indsatsen er målrettet børnegrupper, der præget af stor uro, børn, der har vanskeligheder med at regulere sig selv og hvor der er brug for en særlig indsats for at styrke organisering og struktur samt gode relationer og børnefælleskaber. En specialpædagog med specialpædagogisk viden indgår ca. 32 timer ugentligt i 1/2 år i et ligeværdigt co-teachingsamarbejde med børnegruppens personale.

Målet er at styrke det samlede børnemiljø med særligt fokus på:

 • at skabe muligheder for ro og fordybelse
 • at skabe øgede muligheder for pædagogisk stimulering af børnenes udvikling
 • at styrke børnenes selvregulering / selvkontrol
 • at styrke gode relationer og børnefællesskaber.

Der vil være mulighed for at etablere i alt 8 forløb i projektperioden.

De pædagogiske konsulenter i Center for Dagtilbud & Skoler peger sammen med distriktsledere på, hvilke børnegrupper, der skal indgå i indsatsen.


2) Indsatsen er målrettet en udvalgt børnegruppe i Dagtilbuddet Troldebo. Her inkluderes fire børn, der i særlig grad har brug for en mindre børnegruppe, hvor læringsmiljøet er præget af struktur, forudsigelighed, ro, guidning, visualisering m.v. Der er i alt 16 børn i gruppen En specialpædagog med specialpædagogisk viden indgår ca. 32 timer ugentligt i et ligeværdigt co-teachingsamarbejde med børnegruppens personale indtil projektet afsluttes i december 2020.

Målet er at styrke det samlede børnemiljø med særligt fokus på:

 • at skabe struktur, forudsigelighed og visualisering
 • at skabe muligheder for ro og fordybelse
 • at skabe øgede muligheder for guidning og pædagogisk stimulering af børnenes udvikling
 • at styrke børnenes selvregulering / selvkontrol
 • at styrke gode relationer og børnefællesskaber

Dagtilbud kan henvise til indsatsen som visiteres via 0-6 års visitationen. 


SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til grupper af børn

Indsatsen er målrettet forældre til børn i 0-7 års alderen. ”Forældre på alle strenge” er et kursus, som støtter forældre i at styrke deres barns udvikling. Måske ønsker forældre, at det bliver lettere, at få deres barn til at gøre, som de siger, at trøste og berolige deres barn, at give deres barn mere glæde og bedre trivsel, at lære deres barn at lege (bedre) med andre børn m.v. Kurset består af oplæg, filmklip, drøftelser og øvelser. Læs mere i informationsfolderen.

Forældre og fagprofessionelle kan henvise til indsatsen.

Henvisning sendes til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR på pprgreve@greve.dk

De fagprofessionelle skriver en kort information om, hvorfor denne indsats ønskes og oplyser kontaktoplysninger til forældre, herudover om forældre har anden sproglig baggrund end dansk og har brug for tolk.

Information til fagprofessionelle
Information til forældre

SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Indsatsen er målrettet familier, der har brug for konkret pædagogisk vejledning i hjemmet ift. at styrke deres barns udvikling. Der samarbejdes med forældre om ex. regler og konflikthåndtering, sengelægning, aftensmåltider, fravær m.v. Indsatsen er forebyggende og derfor målrettet familier, der ikke i forvejen er i kontakt med familierådgivningen. Læs mere i informationsfolderen.

Forældre og fagprofessionelle kan i fællesskab henvise til indsatsen.

Henvisning sendes til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR på pprgreve@greve.dk

De fagprofessionelle skriver en kort information om, hvorfor denne indsats ønskes og sikrer, at barnets dagtilbud og skole ved besked. Kontaktoplysninger til dagtilbud, skole og forældre oplyses og herudover om forældre har anden sproglig baggrund end dansk og har brug for tolk.

Information til fagprofessionelle
Information til forældre

SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Som en del af dokumentationen/ evalueringen af den tidlige indsats , spørges brugerne om deres vurdering af indsatsen og samarbejdet.

Det er besluttet, at denne dokumentation skal være så enkel og ensartet som muligt.

Vi vil derfor bede jer om at spørge jeres brugere af indsatsen om tre spørgsmål i forbindelse med jeres afslutning af indsatsen. Spørgsmålene findes i en lukket gruppe på handleguiden, I skal derfor bruge det tilsendte link. Svarene skal tastes ind her og er anonymiserede. Det vil være administrationen, der modtager svarene og laver statistik over de næste to år.

 

VIGTIGT - Vær opmærksom på flg.:

I skal starte spørgeskemaet op på jeres bærbar / iPad, og der er ”kun” et forsøg, da systemet måler statistik for hver gang spørgeskemaet bliver startet op.

Det er derfor vigtigt, at I ikke giver linket ud eller selv prøver at besvare.

Ellers bestemmer I selv, hvordan I indsamler svarene -  men det er vigtigt, at vurderingen tastes ind.

I kan se spørgsmålene her:

Spørgeskema