Sprogforløbet er et tilbud målrettet førskolebørn i alderen 4-6 år med specifikke sproglige vanskeligheder.

Sprogforløbet er et tilbud målrettet normaltbegavede førskolebørn (4-6 år) med specifikke sproglige vanskeligheder inden for et eller flere af følgende områder:

 • Impressive vanskeligheder
 • Ekspressive vanskeligheder
 • Verbal arbejdshukommelse
 • Dyspraksi
 • Sproglig forsinkelse pga. hørenedsættelse
 • Ordforråd

Børnene skal kunne indgå i et intensivt forløb med fremmede børn og voksne. Dvs., at de skal kunne:

 • Koncentrere sig i længere tid uden at blive afledt
 • Omstille sig fra et miljø til et andet og færdes i to forskellige miljøer
 • Bevare de sociale relationer i institutionen trods fravær
 • Knytte nye sociale relationer til både børn og voksne
 • Køre i taxa til og fra tilbuddet

Både forældre og institutionen skal forpligte sig til at samarbejde med personalet fra sprogforløbet, før der søges om en plads i tilbuddet.

Sprogforløbet består af:

 • Intensiv undervisning i gruppe (4-6 børn) tirsdag og torsdag kl. 8.00-10.30 i sprogforløbet.
 • Sprogforløbet ligger i tilknytning til Hedelyskolen, Dønnergårds alle 30. Taxa-ordning.
 • Fast netværk om sprog for forældre, dagtilbud og sprogforløbspædagoger hver 6. – 8. uge (tilpasset efter behov). Datoen for første netværksmøde aftales ved opstartsmødet. Netværksmøderne ligger typisk i dagilbuddet på dage, hvor der ikke er intensiv undervisning, så sprogforløbs-pædagogerne bruger undervisningstiden på dette. Alternativt kan møderne ligge i umiddelbar forlængelse af en undervisningsgang i sproggruppens lokaler.
 • Lokal- og sprogforløbs talehørekonsulent deltager i netværksmøderne (den sidste er mødeleder)
 • Undervisning med forældre, som foregår sammen med talehørekonsulenten fra sprogforløbet
 • Obligatorisk "sprogboost" i dagtilbuddet ved sprogforløbspædagogerne, gennemsnitligt 1 gang hver anden uge.
 • Tilknyttet fysioterapeut. Vedkommende deltager i sprogforløbet med jævne mellemrum og vejleder sprogforløbspædagoger og talehørekonsulent ved eventuelle grov- eller finmotoriske vanskeligheder.
 • Tilknyttet psykolog. Superviserer sprogforløbspædagoger og talehørekonsulent ift. enkelte børn, forældresamarbejde mm. Vedkommende kan ved behov deltage i sprogforløbet, f.eks. inden den aftalte supervision.
 • Sprogforløbsteam – koordinerende møder hver eller hver anden måned, med deltagelse af koordinerende talehørekonsulent, sprogforløbspædagoger og talehørekonsulent i sprogforløbet. Ved behov deltager leder af IRT, tilknyttet psykolog og tilknyttet fysioterapeut.

Vi arbejder med at udvikle børnenes sprog gennem indlæring og fokus på følgende strategier:

 1. At barnet lærer at rette sin opmærksomhed mod lyd og verbale beskeder.
 • Vi bruger signalordet ”lyt!” inden vi giver en besked.
 • Børnene samler ’lyttekrydser’. Det motiverer dem til at øve at lytte
 • Vi lytter til lyde og lærer at koble bestemte lyde til bestemte handlinger og genstande.
 1. At barnet lærer at huske beskeder med flere informationer og kan udføre dem.
 • Vi laver lege, hvor der gives forskellige instruktioner, som barnet så skal udføre (LØB til den RØDE ring og PEG så på næsen).
 • Hvert barn får en opgave om morgenen, som barnet så skal huske, når det er gumletid (f.eks. at sætte skraldespanden på bordet).
 • Vi arbejder med dialogisk læsning. Efterfølgende leger vi historierne.
 • Vi siger rim og remser – de samme over en periode.
 1. At barnet lærer at bruge visuelle strategier til at understøtte sin sprogforståelse og til at styre sin opmærksomhed.
 • Vi øver at følge gruppen og kigge på, hvad de andre laver.
 • Vi lærer at kigge på de andres navneskilte på bordet, når vi f.eks. skal finde et bestemt navn i en leg.
 • Vi øver at kigge på vores eget navn, når vi skal skrive det.
 1. At barnet udvikler sin evne til at lære nye ord.
 • Vi har ’dagens ord’, hvor vi taler rundt om et bestemt ord (bl.a. hvad betyder det, hvordan ser det ud, hvad er det samme og modsat, hvad rimer).
 • Vi arbejder tematisk og med kategoriseringer.
 • Vi benævner børnenes og vores handlinger. Erfaringen viser, at vores børn har brug for mange gentagelser af de samme ord.
 1. At barnet får udvidet sine sætninger og sin evne til at præsentere sig selv og fortælle om egne oplevelser.
 • Vi giver en ydre struktur for sætninger ved bl.a. at bruge visuelle ’rammesætninger’.
 • Vi gentager og udvider barnets egne sætninger.
 • Vi siger rim og remser.
 • Vi leger rollelege med rammesætninger.
 • Vi øver at fortælle små historier med billedstøtte.
 • Vi arbejder med dialogisk læsning

Det er talehørekonsulenten, der i samarbejde med forældre og daginstitution indstiller et barn til sprogforløbet, dvs. at institutionen udfylder ansøgningsskemaet og afleverer det til talehørekonsulenten. Indstillingsskemaet kan findes i højre side under download.

Det er vigtigt, at talehørekonsulenten gennemgår sprogforløbsfolderen med forældre og institutionen, så alle ved, hvad tilbuddet indeholder, og hvad der forventes.

Den lokale talehørekonsulent sender ansøgningen og den sidste sproglige vurdering (+ evt. andre relevante oplysninger, f.eks. psykologvurdering) til:

 • Karina Grønnemose (koordinerende talehørekonsulent i sprogforløbsteamet) mail: kgr@greve.dk
 • Janni Runedal (deltager i sprogforløbsteamet) mail: jaru@greve.dk
 • Sarah Pedersen (talehørekonsulent i sprogforløbet) mail: spe@greve.dk

Det vurderes i sprogforløbsteamet, hvorvidt barnet optages i sprogforløb, og hvornår.

Hvis der er tvivl om enkelte punkter i ansøgningen, kan sprogforløbsteamet indkalde lokal talehørekonsulent (og evt. lokal psykolog eller andre relevante fagpersoner) til et møde, hvor ansøgningen drøftes. Sprogforløbsteamet tager derefter ansøgningen op igen.

Et forløb varer 4 måneder. Herefter revisiteres på baggrund af evalueringsskemaer fra forældre og institutionen. Der kan revisiteres for op til 4 måneder. Længden af anden periode fastsættes af sprogforløbsteamet.

Efter revisitationen sendes et brev til forældre og institution med info om næste periode.

 1. Når et barn optages i sprogforløbet, sender sprogforløbsteamet et velkomstbrev til forældrene med informationer om opstart og dato på første møde.

 2. Inden opstart i sprogforløbet holdes et opstartsmøde med forældrene. Her gives informationer om forløbet, der aftales taxa mm., og dato for første netværksmøde fastsættes. Deltagere: forældre, sprogforløbspædagog og talehørekonsulent fra sprogforløbet.

 3. Sprogforløbspædagogen besøger institutionen og hilser på barnet.

 4. Opstart i sprogforløbet med forældre.

 5. Opstart af sprogboost i institutionen. De første to gange følger sprogpædagogen stuen, derefter holdes en forventningsafstemning med personalet og evt. lederen.