Dialogudvalg på skoleområdet

Alle børn og unge kan have brug for en særlig indsats i løbet af deres skoletid, og nogle gange kan det være svært at hjælpe barnet på egen hånd. Derfor har vi Dialogudvalgene, som lærere, pædagoger og forældre kan henvende sig til.

Her kan man få hjælp til de bekymringer eller vanskeligheder, der kan opstå omkring udviklingen hos et barn/ en ung og til at forebygge, at det bliver værre.

Bekymringer skal som udgangspunkt drøftes på Dialogudvalg. Enkelte bekymringer kan dog indstilles direkte til logopæden for at forkorte sagsgangen. Det drejer sig om ukomplicerede logopædsager. Se en præcisering herunder:

På dialogudvalg

En bekymring om et barns sprog skal drøftes på dialogudvalget, når:

 1. Der er en bekymring for barnets ordforråd, sprogforståelse og/eller ekspressive sprog
 2. Der er en bekymring for barnets kommunikative kompetencer, fælles opmærksomhed, forståelse for turtagning e.l.
 3. Barnet ønskes indstillet på baggrund af sprogvurderingen.

Ovenstående gælder også, selvom bekymringen udelukkende handler om sproget.

Udenom dialogudvalg

En bekymring kan gå udenom dialogudvalget, hvis det er en ukompliceret talesag. Om en sag er ukompliceret vurderes altid i samarbejde med den lokale logopæd. En sag kan være ukompliceret, hvis der udelukkende er en bekymring for udtale, stammen, læsp eller stemmevanskeligheder, og der ikke er andre bekymringer om f.eks. den generelle sproglige udvikling, adfærd, følelsesmæssig regulering el. andet.

Hvis en sag vurderes ukompliceret i samarbejde med den lokale logopæd, benyttes indstillingsskemaet Bekymring/udfordring udenom Dialogudvalg.

Dialogudvalgene har fokus på at skabe en kvalificeret og sammenhængende indsats omkring børn/unge og deres læringsmiljøer.

Dialogudvalget består af en skoleleder, ressourcelærer, psykolog, logopæd og familierådgiver. To skoler samarbejder.

Der findes Dialogudvalg på alle skoler og der holdes dialogmøder onsdage i ulige uger kl. 12 - 15.
Der kan holdes lokale dialogmøder på den enkelte skole og fælles dialogmøder mellem to skoler.

Forældre inviteres altid til dialogmøderne om navngivne børn.

Før dialogmødet aftaler barnets lærere og pædagoger med forældrene, hvad der er vigtigt at tale med dialogudvalget om.
Efter aftale med forældrene skriver lærere og pædagoger et kort mødeoplæg, som forældrene skriver under på.

Forældrene har mulighed for at supplere mødeoplægget med yderligere bemærkninger. Det vurderes, om det vil være en god idé, at barnet/den unge eller andre vigtige personer også skal deltage.

Det er vigtigt at barnets/den unges fritidstilbud inddrages, så der kan skabes et helhedsbillede af barnet/den unge og så fritidstilbuddet kan inddrages i de indsatser, der anbefales. Det aftales også, om der skal deltage en tolk i dialogmødet.

På dialogmødet byder skolelederen velkommen og fortæller, hvordan dialogmødet foregår.

På dialogmødet taler deltagerne om, hvordan alle involverede bedst kan arbejde videre i dagligdagen for at hjælpe barnet.
Det kan for eksempel være:

 • Om forældre, lærere og pædagoger kan forandre noget i barnets hverdag
 • Om psykologen eller de pædagogiske konsulenter kan støtte de voksne omkring barnet.
 • Om der er brug for en vurdering af barnets udvikling fra psykologen eller tale-hørekonsulenten.
 • Om der skal tilbydes støtte fra Familierådgivningen.

I slutningen af dialogmødet udarbejder dialogudvalget anbefalinger til indsatser i samråd med forældre, lærere og pædagoger.
Der udpeges en kontaktperson, der har ansvar for:

 • At koordinere kontakten til forældrene, hvor der er behov for det.
 • At indkalde til statusmøde efter 4 mdr. – i de sager hvor andre end skolens personale indgår. Her samles op og afklares, hvad der videre skal ske og hvem der fortsat skal være aktive i indsatsen.
 • At indhente oplysninger til brug for opfølgningen i Dialogudvalget efter ½ år.
  Kontaktperson udpeges af skoleleder og vil ofte være klasselærer men kan også være andre personer tæt på barnet/den unge, hvis det skønnes relevant.
 • Efter dialogmødet skriver dialogudvalget et kort referat af anbefalinger og beslutninger fra dialogmødet, som sendes til alle deltagerne. Sammen med referatet udsendes 5 evalueringsspørgsmål til forældrene.Forældrenes evaluering anvendes til at udvikle dialogudvalgenes indsats.
 • Herefter taler lærere, pædagoger og forældre sammen om den videre udvikling herunder anbefalingerne til deres egne indsatser.
  De aftaler også, hvornår og hvordan der fremover følges op på barnets udvikling med udgangspunkt i anbefalingerne fra dialogmødet.
 • Forældrene giver tilsagn til, at en eventuel indsats fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller fra Familierådgivningen kan gå i gang, hvis det ikke er aftalt på selve dialogmødet.
 • Såfremt der skal tilbydes støtte fra Familierådgivningen, sker dette via en underretning til Familierådgivningen

 

Er der behov for yderligere information kan I kontakte jeres skoleleder.

 • Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Indstillinger til PPR foregår via dialogudvalget. Forældrene kan også selv henvende sig til PPR eller Familierådgivningen.

Har I behov for yderligere information kan I kontakte jeres skoleleder.

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Indstillinger til PPR foregår via dialogudvalget. Forældrene kan også selv henvende sig til PPR eller Familierådgivningen.