Specialpædagogisk indsats på 0-6 års området

Visitationsudvalget på 0-6 års området er et tværfagligt udvalg, der på baggrund af Dagtilbudsloven §4, stk. 2 og Serviceloven §32, stk. 3 varetager visitationen til en række tilbud for børn i alderen 0-6 år, som har behov for en særlig pædagogisk indsats i dagtilbud.

Visitationsudvalget visiterer både til støtte i almentilbud og til basisgrupper. Visitationsudvalget afholder visitationsmøde ca. 1. gang om måneden. Det er en forudsætning, at der sendes en indstilling med forældresamtykke til visitationsudvalget før behovet for en indsats omkring et barn, kan drøftes i visitationsudvalget.

Indstillinger sendes til mail: smaaboernsvisitation@greve.dk

  • Stedfortræder i PPR (formand).
  • Pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud & Skoler.
  • Psykolog i PPR.
  • Fagkoordinator for visitationsudvalget, PPR.

Visitationsudvalget træffer afgørelse om bevilling af særlig pædagogisk indsats på daginstitutionsområdet. Visitationsudvalget sikrer ligeledes klagevejledning, samt overblik og koordinering af midler til bevilling af særlige pædagogiske indsatser, så der sikres tilbud der tilgodeser det enkelte barn eller børnegruppes behov.

Visitationsudvalgets afgørelse om bevilling af specialpædagogisk bistand foretages ud fra en individuel, faglig vurdering af det enkelte barns behov. Der visiteres ikke til indsatser alene på baggrund af en diagnose. På visitationsmøderne drøftes altid muligheder for at tilbyde den mindst indgribende indsats, der kan tilgodese barnets behov.

Læs mere i visitationsudvalgets kommissorium og procedurebeskrivelse til download i højre side.