S-klasserne er et specialtilbud for børn i 0.-10. klasse præget af autisme eller lignende.

Børnene i S-klasserne er præget af autismespektrumforstyrrelser i et omfang, der ligger tydeligt ud over et behov, der kan tilgodeses i en almindelig klasse. En del af børnene i S-klasserne er endvidere beskrevet i kombination med flere diagnoser, f.eks. i kombination med ADHD, angstlidelser mv.

S-klasserne underviser med udgangspunkt i det enkelte barns niveau, hvor der kan være stor forskellighed i forhold til behov for undervisningsdifferentiering, samt forskellighed i forhold til behovet for skærmning og særlig tæt voksenopmærksomhed.

Der arbejdes med specialpædagogiske redskaber og læringsmiljøet er præget af høj grad af struktur og forudsigelighed. S-klasserne ligger i nyrenoverede lokaler på Arenaskolen i en afdeling for sig.

Der er et tæt samarbejde med PPR.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg.