Skoletilbud til børn præget af omfattende læsevanskeligheder eller ordblindhed

Ordblindecenteret er et skoletilbud på 4.-9.klassetrin for børn præget af ordblindhed eller andre omfattende og komplekse læsevanskeligheder. Ordblindecenteret har helt særlige kompetencer, viden og erfaring på dette område. Undervisningen tilrettelægges indenfor rammerne af den almindelige undervisning.
Ordblindecenteret tager udgangspunkt i, at børn præget af ordblindhed eller lignende vanskeligheder har gavn af at være en del af et almindeligt klassefællesskab og undervisning - og samtidig få særlig undervisning samt lære at bruge IT-kompenserende redskaber og særligt udviklede programmer. Børnenes særlige behov medtænkes derfor i alle fag.

Ordblindecenteret fokuserer målrettet på læseindlæringen, udvikling af læsestrategier og at anvende IT-kompenserende redskaber. Samtidig lægges der vægt på at bruge de kompenserende redskaber, så børnene også kan have fokus på andre fag.
Børnene er således en del af en almindelig klasse, men modtager særlig undervisning ved holddannelse og bruger IT-kompenserende redskaber både i og udenfor klassen.

OrdblindeCenteret har stor opmærksomhed på, at børnene får det bedst mulige afsæt til deres ungdomsuddannelse. Både i forhold til deres faglige udvikling i læsning og andre fag og i forhold til at anvende de IT-kompenserende redskaber, som kan hjælpe dem i hverdagen og i deres videre vej i uddannelsessystemet.
Udover speciallærere er der tilknyttet psykolog, tale-høre konsulent og specialpædagogisk konsulent fra PPR.

Ordblindecenteret har to primære formål:

• At lære børnene at læse så godt, som de har mulighed og forudsætninger for.
• At lære børnene alle de ting andre børn lærer uden, at de behøver at læse sig til den viden.

Derfor får børnene f.eks. særlig undervisning i hold, adgang til særlige IT-programmer, computer, særlig bog-database, ”læser” lydbøger og bruger diktafoner, så de kan indtale deres skriftlige opgaver i stedet for at skrive dem. Desuden får de hjælp til både skriftlige og mundtlige afgangsprøver, så deres læsevanskelighed ikke ødelægger deres chancer for at få gode karakterer i for eksempel fysik.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg.

Visitationsarbejdet starter på barnets distriktsskole. På baggrund af faglige og psykologiske prøver taget af specialundervisningslærer eller specialundervisningskonsulent, skolens talehørelærer og psykolog samt udtalelser fra barnets faglærere vurderes det, om barnet vil have udbytte og gavn af dette tilbud og har de nødvendige forudsætninger for at profitere af undervisningen i Ordblindecenteret.