Specialtilbud til børn præget af sociale og følelsesmæssige vanskeligheder

Kirkemosegård er et specialtilbud til børn og unge i 0. – 10. klasse præget af omfattende sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Der kan i de fleste tilfælde være tale om børn med tilknytningsforstyrrelser og børn med forstyrrelser i personlighedsudviklingen.

Børnene og de unge ses ofte at have vanskeligheder med at indgå i tætte relationer med forpligtende kontakter til såvel voksne som børn. Oftest er de præget af vanskelige skoleforløb og kan have faglige vanskeligheder.
For nogle af børnene og de unge kan beskrivelsen af deres omfattende sociale og følelsesmæssige vanskeligheder også ses i kombination med andre vanskeligheder, herunder autisme og angstlidelser.

 

Den enkelte gruppesammensætning tilrettelægges med stor omhyggelighed med udgangspunkt i det enkelte barns/unges behov.
Specialtilbuddet Kirkemosegård har fokus på at sikre et skoletilbud, der giver børn og unge det bedste afsæt for at få en uddannelse og et godt voksenliv. Der er derfor en meget tydelig målsætning om at skabe faglig udvikling med individuelt tilrettelagt undervisning og med udgangspunkt i målsætningerne i skolereformen.

Der er løbende en meget tæt opmærksomhed på mulighederne for at børnene/de unge kan profitere af et tilbud i almenskolen efter en periode på Kirkemosegård ligesom der lægges meget stor vægt på at de unge understøttes i betydelig grad i overgangen til en ungdomsuddannelse og hvor flest mulige gennemfører en afgangsprøve.
Der er derfor stor opmærksomhed på udviklingen af såvel faglige som sociale kompetencer.

I tilbuddet udgør skoledagen en sammenhængende helhed, hvor lærere og pædagoger møder børnene/de unge med en ensartet anerkendende pædagogisk holdning.
Det pædagogiske miljø er karakteriseret ved kontinuitet, overskuelighed og forudsigelighed, da børnenes/de unges usikkerhed, sårbarhed og vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration gør, at de har behov for at blive understøttet gennem tydelig struktur, samt udvikle trygge relationer til pædagoger og lærere.

Det er et centralt fokus, at skoletilbuddet vægter undervisning og faglig udvikling højt. Undervisningen gennem hele dagen er et vigtigt struktureret element i børnenes/ de unges hverdag. Samtidig arbejdes med den sociale udvikling og udvikling af sociale spilleregler. En vigtig præmis for undervisningen er en gensidig forpligtende relation mellem barn og voksen.
Der arbejdes med individuelle undervisningsplaner og en udstrakt og anderledes undervisningsdifferentiering, der også kan være meget konkret og praksisorienteret.

Handleplaner med mål, tiltag og evaluering understøtter en sammenhængende indsats og tager udgangspunkt i et helhedssyn på barnets sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder, samt hele livssituation.

Såvel skole som fritid og familie medtænkes i planerne som udarbejdes i samarbejde med psykolog og andre PPR-medarbejdere og i videst muligt omfang med barnet/den unge selv og forældrene.

Visitation sker ved møde i Det Centrale Visitationsudvalg (CVi).