Bugtskolen er en specialskole med SFO og Klub under Greve kommune.

Bugtskolen er en del af Center for Børn & Familier i Greve Kommune. Bugtskolen har elever fra 0. - 10. klassetrin, der alle modtager vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2. Bugtskolen arbejder gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats på at udvikle børnenes faglige kompetencer og selvhjulpenhed, så de på sigt kan begå sig og klare sig så godt som muligt i deres kommende voksentilværelse. Derfor tilbyder skolen også udvidet fysioterapi i og uden for undervisningen.

Målgruppen er børn med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og hvor der ses betydelig forsinket udvikling. Der kan ses omfattende motoriske vanskeligheder og kommunikationsvanskeligheder.

Barnet har behov for at lære kompenserende strategier for deres vanskeligheder – f.eks. kan indlæring af en bestemt rute til og fra skole indlæres ved konkret at gå den sammen med nogen mange gange.
Læring for denne målgruppe sker bedst gennem en målrettet og struktureret undervisning, der baserer sig på genkendelighed, gentagelser og konkrete tilgange til undervisning og læring. Disse unge understøttes af brug af billeder, idet visualisering kan være med til at støtte hukommelsen og fastholde opmærksomheden.
IT-hjælpemidler er en kæmpe støtte til disse unge mennesker, hvor der i dag er mange hjælpemidler både på computer, tablets og smartphones. Derfor bør IT være et centralt fokusområde for undervisningen.

Målgruppen er præget at komplekse vanskeligheder indenfor autismespektret, der i betydelig grad præger barnets vilkår og hverdag.

Generelt har barnet ofte en nedsat evne til socialt samspil og deres adfærd bærer præg af at gentage den samme adfærd adskillige gange. Med diagnosen autisme hører ofte tilgrænsende lidelser, som kommer til udtryk i: let afledelighed, nedsat impulsstyring, uforudsigelighed i adfærden og tvangshandlinger. Ligeledes kan barnet være følsom over for støj, lys, lugt, skift i miljøet og til krav.
Følelsesmæssigt er barnet ofte ikke aldersvarende og svinger derfor i sit stemningsleje.
Barnet har behov for ekstra tid til at omstille sig og kan være længe om at blive tryg ved nye situationer, krav og voksne.

Målgruppen er præget af flere og komplekse funktionsnedsættelser og børnene kan i udtalt grad have kommunikationsvanskeligheder eller være uden ekspressivt sprog. Børnene er meget forsinket i deres udvikling og ofte er der komplikationer så som cerebral parese (spastisk lammelse), epilepsi m.m.

Børnene har behov for særlig støtte og omsorg men også udfordringer. Det er vigtigt at disse børn mødes af voksne, der er i stand til at give den særlige støtte og omsorg samt udfordringer på en afstemt og passende måde. Det er ligeledes vigtigt, at de voksne omkring dem kender og kan formidle barnets måde at kommunikere på. Barnet har særligt behov for sansestimulering, fysioterapi, bevægelse og oplevelse af fællesskab med andre.
IT hjælpemidler til alternative kommunikationsformer f.eks. talemaskiner kan for disse børn være helt afgørende i forhold til at understøtte de unges udvikling og samspil med andre.

Undervisningen tilrettelægges ud fra individuelle, overordnede mål i forhold til udvikling af centrale områder bl.a. i forhold til kommunikation og sociale og personlige færdigheder og kompetencer.
Der skal være et helt særligt fokus på, at de pårørende inddrages, således at der skabes bro mellem undervisningstilbud og fritid/bosted.

Visitation sker i Det Centrale Visitationsudvalg (CVi).