Misbrug påvirker hele familien. Dette gælder både i relationen og samspillet de voksne imellem samt i relationen og samspillet med barnet/børnene. Ofte kan dette medføre, at der udvikles en uhensigtsmæssig familiedynamik i familien, hvor konfliktløsning f.eks. erstattes af undgåelse og benægtelse.

Den der har misbruget kan fremstå selvoptaget, idet hjernen og personligheden påvirkes på en måde, så personen forandres og udvikler en omgang med andre, der kendetegner sig med manglende empati og indlevelse i andres følelser og tanker. Rollerne byttes om, så en forælder med et misbrug kan komme til at overtage barnets plads og gøre krav på familiens opmærksomhed.


Hvilken betydning kan misbrug have for barnet?

Børn har brug for deres forældres hjælp til udviklingen af sociale kompetencer, regulering af følelser mv. for at kunne udvikle sig og trives. Forældre der har et misbrug vil ofte være præget af forringede problemløsningsstrategier, hvor problemerne hyppigt undgås eller benægtes fremfor at søges løst. Misbruget vil ofte have gennemgribende indflydelse på væsentlige aspekter af familiens hverdag og struktur, såsom søvn-vågen cyklus, indkøb, husarbejde, spisetider mm.

Konsekvenserne af forældres misbrug kan optræde allerede i barndommen ved en øget risiko for udvikling af adfærdsmæssige forstyrrelser, kognitive vanskeligheder også i skolemæssige sammenhænge, men kan også først vise sig i voksenalderen, f.eks. i forbindelse med etablering af forhold/egen familie.

Det er forskelligt, om børnene udvikler vanskeligheder, hvilke vanskeligheder, de udvikler og hvad sværhedsgraden af disse vanskeligheder er. Vi ved at børn der er vokset op i familier, hvor der har været misbrug har en højere forekomst af bl.a. adfærdsvanskeligheder og koncentrationsproblemer, psykosomatiske vanskeligheder, sociale problemer, angst, tristhed, depression, søvnproblemer, tidlig start/overforbrug af rusmidler, kriminalitet, tidlig seksuel debut. Det kan være vanskeligt at opspore børn der lever i misbrugsfamilier, da mange af børnene ikke er synlige som børn med problemer.

Børn i familier med misbrugsproblematikker udsættes hyppigere for omsorgssvigt, da centrale forældrefunktioner påvirkes . Fra barnets perspektiv betyder det også, at barnet ofte mister kontakt og opmærksomhed fra den ikke-misbrugende forælder. Det er således altid et problem, når forbruget går ud over forældreevnen.

Kilder: Trembacz, 2002; Steinglas, 1987 i Christensen, 1997; Killén, 1996; Sundhedsstyrelsen.