Tilbud & Indsatser.jpg

Kontakt

Lone Christensen
Hundige Allé 11
2670 Greve
Tlf.22 48 64 51

Projekt: Tidlig indsats til børn og unge 2018 - 2020

Greve Kommune har fået bevilget 11.8 mio. kr. af Socialstyrelsen til at styrke en tidlig indsats til børn og unge  i perioden 2018 – 2020.
Der afprøves otte nye indsatser, der skal supplere nuværende tidlige indsats på børne- og ungeområdet. Alle indsatser er gratis for borgere. Læs mere under de enkelte indsatser –herunder information om indsatsen, hvordan der henvises m.v.

Socialstyrelsen vil følge udviklingen for den samlede gruppe børn, der modtager indsatserne for at dokumentere, at den tidlige indsats virker. Forældre vil derfor blive spurgt, om de vil deltage i denne dokumentation/ evaluering. Resultaterne/evalueringen indsamles udelukkende for den samlede gruppe børn - ikke det enkelte barn. Det er frivilligt at deltage.

Læs mere i breve fra Socialstyrelsen:
Indsats til enkelte børn
Indsats til grupper af børn

Indsatsen er målrettet 0-1 årige spædbørn.
Sundhedsplejen uddannes i at anvende Alarm Distress Baby Scale/ ADBB til opsporing af mistrivsel hos spædbørn og der etableres et systematisk samarbejde mellem Sundhedsplejen og et 0-1 årsteam på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR.

I 0-1 årsteamet sidder en fysioterapeut, talehørekonsulent, psykolog, ressourcepædagog og specialpædagogisk konsulent, der kan yde en tidlig faglig og tværfaglig indsats omkring barnet/ familien.

I forbindelse med barnets start i dagtilbud etableres overleveringsmøder med forældre for at sikre, at indsatsen fortsætter i dagtilbud, hvis det er nødvendigt.

Forældre og Sundhedsplejen kan henvise til indsatsen via indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR.
Indstillingsskema findes på handleguide.dk

Der etableres tværfaglige dialogudvalg på 0-6 års området.
Her kan dagtilbud henvende sig og drøfte bekymringer omkring børn og børnegrupper. Ved navngivne børn er forældre altid med. Fokus er at drøfte, hvilke indsatser, der bedst muligt understøtter, at et barn eller en børnegruppe trives godt og lærer noget.

Dialogudvalget mødes onsdage i ulige uger kl. 8.30 – 11.30.
I perioden november 2018 – juni 2019 afprøves dialogudvalg i Norddistriktet.

I Dialogudvalget sidder en distriktsleder, sundhedsplejerske, familierådgiver, talehørekonsulent, psykolog og ressourcepædagog.

Forældre og pædagoger kan henvende sig til leder i dagtilbud og bede om, at en bekymring eller udfordring henvises til Dialogudvalget.


Informationsfolder:
dansk  –  engelsk  –  arabisk  –  tyrkisk  –  urdu  –  polsk 
(ved udskrivning trykkes på "flip on short edge" eller "kort kant")


Procedurer
Dialogudvalg - mødeoplæg og referat skema - dagtilbud
Opfølgningsmøder

SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Der etableres to indsatser i børnegrupper i kommunens dagtilbud

1) Indsatsen er målrettet børnegrupper, der præget af stor uro, børn, der har vanskeligheder med at regulere sig selv og hvor der er brug for en særlig indsats for at styrke organisering og struktur samt gode relationer og børnefælleskaber. En specialpædagog med specialpædagogisk viden indgår ca. 32 timer ugentligt i 1/2 år i et ligeværdigt co-teachingsamarbejde med børnegruppens personale.

Målet er at styrke det samlede børnemiljø med særligt fokus på:

  • at skabe muligheder for ro og fordybelse
  • at skabe øgede muligheder for pædagogisk stimulering af børnenes udvikling
  • at styrke børnenes selvregulering / selvkontrol
  • at styrke gode relationer og børnefællesskaber.

Der vil være mulighed for at etablere i alt 8 forløb i projektperioden.

De pædagogiske konsulenter i Center for Dagtilbud & Skoler peger sammen med distriktsledere på, hvilke børnegrupper, der skal indgå i indsatsen.


2) Indsatsen er målrettet en udvalgt børnegruppe i Dagtilbuddet Troldebo. Her inkluderes fire børn, der i særlig grad har brug for en mindre børnegruppe, hvor læringsmiljøet er præget af struktur, forudsigelighed, ro, guidning, visualisering m.v. Der er i alt 16 børn i gruppen En specialpædagog med specialpædagogisk viden indgår ca. 32 timer ugentligt i et ligeværdigt co-teachingsamarbejde med børnegruppens personale indtil projektet afsluttes i december 2020.

Målet er at styrke det samlede børnemiljø med særligt fokus på:

  • at skabe struktur, forudsigelighed og visualisering
  • at skabe muligheder for ro og fordybelse
  • at skabe øgede muligheder for guidning og pædagogisk stimulering af børnenes udvikling
  • at styrke børnenes selvregulering / selvkontrol
  • at styrke gode relationer og børnefællesskaber

Dagtilbud kan henvise til indsatsen som visiteres via 0-6 års visitationen. 


SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til grupper af børn

Indsatsen er målrettet forældre til børn i 0-7 års alderen. ”Forældre på alle strenge” er et kursus, som støtter forældre i at styrke deres barns udvikling. Måske ønsker forældre, at det bliver lettere, at få deres barn til at gøre, som de siger, at trøste og berolige deres barn, at give deres barn mere glæde og bedre trivsel, at lære deres barn at lege (bedre) med andre børn m.v. Kurset består af oplæg, filmklip, drøftelser og øvelser. Læs mere i informationsfolderen.

Forældre og fagprofessionelle kan henvise til indsatsen.

Henvisning sendes til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR på pprgreve@greve.dk

De fagprofessionelle skriver en kort information om, hvorfor denne indsats ønskes og oplyser kontaktoplysninger til forældre, herudover om forældre har anden sproglig baggrund end dansk og har brug for tolk.

Information til fagprofessionelle
Information til forældre

SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Indsatsen er målrettet familier, der har brug for konkret pædagogisk vejledning i hjemmet ift. at styrke deres barns udvikling. Der samarbejdes med forældre om ex. regler og konflikthåndtering, sengelægning, aftensmåltider, fravær m.v. Indsatsen er forebyggende og derfor målrettet familier, der ikke i forvejen er i kontakt med familierådgivningen. Læs mere i informationsfolderen.

Forældre og fagprofessionelle kan i fællesskab henvise til indsatsen.

Henvisning sendes til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR på pprgreve@greve.dk

De fagprofessionelle skriver en kort information om, hvorfor denne indsats ønskes og sikrer, at barnets dagtilbud og skole ved besked. Kontaktoplysninger til dagtilbud, skole og forældre oplyses og herudover om forældre har anden sproglig baggrund end dansk og har brug for tolk.

Information til fagprofessionelle
Information til forældre

SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Indsatsen er målrettet børn og unge præget af angst. Målgruppen er børn og unge hvis primære udfordring er angst og bekymring. Det kan f.eks. være børn og unge, der bekymrer sig meget, tænker meget på, hvad der kan gå galt og spørger: ”Hvad nu hvis?” Eller børn og unge, der ofte ikke ønsker at deltage i sociale aktiviteter og kan have fravær i skolen.
Barnet/ den unge skal kunne indgå i et gruppeforløb med op til 8 børn og deres forældre. Læs mere i informationsfolderen.
Forældre og fagprofessionelle kan i fællesskab henvise til indsatsen.
Henvisning sendes til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR på pprgreve@greve.dk
Henvisningskema til Cool kids/Chilled anvendes.

Henvisningskema

Information til børn og forældre – Cool Kids
Information til unge og forældre – Chilled


SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Indsatsen er målrettet familier, der har brug for en praksisnær indsats i forbindelse med underretninger om overgreb og vold i familien. Indsatsen skal give mulighed for at støtte familien via krisehåndtering, samtaleforløb og afklaringsforløb med henblik på den fremtidige indsats i familien. Den akutte indsats har et omfang af ca. 5 samtaler.

Familierådgivningen kan henvise til indsatsen.

Rammesætning

SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Indsatsen er målrettet unge i uddannelsesforløb på hhv. Produktionsskolen og Greve Gymnasium: I indsatsen indgår udvikling af viden hos personale samt psykologsamtaler til de unge. Indsatsen skal samlet set bidrage til, at de unge trives bedre og gennemfører deres uddannelse.


Studievejledere på hhv. produktionsskolen og gymnasiet kan henvise til indsatsen i samarbejde med de unge.

SDQ - samtykke forældre
Brev fra Socialstyrelsen: Indsats til enkelte børn

Læs pressemeddelelsen fra greve.dk her