Dialogudvalg på skoleområdet

Alle børn kan have brug for en særlig indsats i løbet af deres skoletid og gange kan det være svært at hjælpe barnet på egen hånd.
Derfor har vi lavet Dialogudvalgene, som lærere, pædagoger og forældre kan henvende sig til. 

Dialogudvalget består af lederne på to skoler, to myndighedssagsbehandlere, to PPR-psykologer, en tale-høre konsulent fra PPR, en AKT-lærer og en specialpædagogisk konsulent fra PPR. To skoler arbejder således sammen om et enkelt Dialogudvalg. Der er dermed mulighed for at bringe forskellige faglige synspunkter i spil.

Dialogudvalgene har fokus på at skabe en kvalificeret og sammenhængende indsats omkring børn/unge og deres læringsmiljøer. Både lærere, pædagoger og forældre kan henvende sig til Dialogudvalget for at få hjælp til de bekymringer eller udfordringer, der kan opstå omkring et barn/ung, en gruppe eller en klasse, samt få hjælp til at sætte tidligt ind med forebyggelse af en problematik.

Der findes i alt 4 Dialogudvalg på skoleområdet og der holdes dialogmøder onsdage i ulige unger kl. 12 - 15.

Forældre inviteres altid til dialogmøderne om navngivne børn.

Før dialogmødet aftaler barnets lærere og pædagoger med forældrene, hvad der er vigtigt at tale med dialogudvalget om.
Efter aftale med forældrene skriver lærere og pædagoger et kort mødeoplæg, som forældrene skriver under på.

Forældrene har mulighed for at supplere mødeoplægget med yderligere bemærkninger. Det vurderes, om det vil være en god idé, at barnet/den unge eller andre vigtige personer også skal deltage.

Det er vigtigt at barnets/den unges fritidstilbud inddrages, så der kan skabes et helhedsbillede af barnet/den unge og så fritidstilbuddet kan inddrages i de indsatser der anbefales. Det aftales også, om der skal deltage en tolk i dialogmødet.

På dialogmødet byder skolelederen velkommen og fortæller, hvordan dialogmødet foregår.

På dialogmødet taler deltagerne om, hvordan alle involverede bedst kan arbejde videre i dagligdagen for at hjælpe barnet.
Det kan for eksempel være:

  • Om forældre, lærere og pædagoger kan forandre noget i barnets hverdag
  • Om psykologen eller de pædagogiske konsulenter kan støtte de voksne omkring barnet.
  • Om der er brug for en vurdering af barnets udvikling fra psykologen eller tale-hørelæreren.
  • Om der skal tilbydes støtte fra Familierådgivningen.

Når dialogmødet er slut, udarbejder dialogudvalget anbefalinger til indsatser i samråd med forældre, lærere og pædagoger.
Der udpeges en kontaktperson, der har ansvar for:

  • At koordinere kontakten til forældrene, hvor der er behov for det.
  • At indkalde til statusmøde efter 3 mdr. – i de sager hvor andre end skolens personale indgår. Her samles op og afklares, hvad der videre skal ske og hvem der fortsat skal være aktive i indsatsen.
  • At indhente oplysninger til brug for opfølgningen i Dialogudvalget efter ½ år. Kontaktperson udpeges af skoleleder og vil ofte være klasselærer men kan også være andre personer tæt på barnet/den unge, hvis det skønnes relevant.

Efter dialogmødet skriver dialogudvalget et kort referat af anbefalinger og beslutninger fra dialogmødet, som sendes til alle deltagerne. Sammen med referatet udsendes 5 spørgsmål.

Herefter taler lærere, pædagoger og forældre sammen om den videre udvikling herunder anbefalingerne til deres egne indsatser.
De aftaler også, hvornår og hvordan der fremover følges op på barnets udvikling med udgangspunkt i anbefalingerne fra dialogmødet.

Forældrene giver tilsagn til, at en eventuel indsats fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller fra Familierådgivningen kan gå i gang, hvis det ikke er aftalt på selve dialogmødet.

Har I behov for yderligere information kan I kontakte jeres skoleleder.

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Indstillinger til PPR foregår via dialogudvalget. Forældrene kan også selv henvende sig til PPR eller Familierådgivningen.