Nedenfor er beskrevet indholdet i Forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober 2007.

Nederst på denne side er der link til den fulde lovtekst under punktet Læs mere.

Underlagt forældremyndighed:

Alle børn under 18, der ikke er gift

Hvem har forældremyndigheden:

Den er fælles, hvis:

 • forældrene er gift
 • har været gift inden for 10 mdr. før fødslen
 • har afgivet omsorgs- og ansvarserklæring
 • har indgået aftale om det
 • har haft fælles adresse inden for 10 mdr. før fødslen

(faderskabet skal naturligvis være fastslået)

Mor:

 • i alle andre tilfælde, medmindre hun overdrager den til en anden

Indhold:

 • drage omsorg for barnet
 • træffe afgørelse om personlige forhold ud fra barnets interesse og behov
 • behandle barnet med respekt
 • anvende barnets indtægter i passende omfang
 • væsentlige beslutninger kræver enighed
 • bopælsforælderen bestemmer bopæl og overordnede forhold i det daglige liv
 • barnets synspunkter skal inddrages
 • et barn, der er fyldt 10 år kan bede statsforvaltningen indkalde forældrene til et møde

Bopæl:

 • uenighed om førstegangsbeslutning om bopæl afgøres af retten
 • senere ændring af bopælen skal varsles af bopælsforælderen senest 6 uger før flytning
 • et barn, der er fyldt 10 år kan bede statsforvaltningen indkalde forældrene til et møde

Samvær med forældre:

 • begge forældre har ansvar for samværet
 • den, der ønsker samvær, henvender sig i statsforvaltningen
 • bopælsforælderen kan bede statsforvaltningen om at indkalde den anden forælder til et møde, hvis der kun er sporadisk samvær
 • et barn, der er fyldt 10 år kan bede statsforvaltningen indkalde forældrene til et møde
 • kan fastsættes i op til 7 dage ud af 14 dage
 • statsforvaltningen kan bestemme om transport – begge kan pålægges at betale en vej
 • lovens regler om samvær gælder ikke for anbragte børn

Samvær med andre:

 • hvis en eller begge forældre er døde kan barnets nærmeste få samvær
 • hvis der kun er yderst begrænset samvær med den anden forælder kan de nærmeste også få samvær

Orientering om barnet:

Den der ikke har del i forældremyndigheden har ret til

 • efter anmodning at få orientering om barnet fra skole, børneinstitution, social- og sundhedsvæsenet, private sygehuse, privatpraktiserende læger og tandlæger
 • efter anmodning at få udleveret dokumenter om barnets forhold fra skoler og børneinstitutioner
 • efter anmodning af få orientering om generelle sociale aktiviteter på skole og børneinstitution og må deltage i disse
 • orientering og deltagelse kan nægtes, hvis det er til skade for barnet (klage til statsforvaltningen)
 • statsforvaltningen kan fratage adgangen til orientering og deltagelse

Statsforvaltningens sagsbehandling:

 • skal tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling
 • kan iværksætte børnesagkyndige undersøgelser
 • skal inddrage barnet ved samtaler, undersøgelser eller på anden måde
 • skal indbringe en sag for retten, hvis der ikke er opnået enighed om forældremyndighed eller bopæl efter rådgivning og konfliktmægling

Retten:

 • kan bestemme at en fælles forældremyndighed skal fortsætte
 • fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der foreligger tungvejende grunde
 • kan første gang bestemme barnets bopæl (herefter er det bopælsforælderen)