Lov om Social Service § 42

Kommunen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er nødvendigt at barnet skal passes i hjemmet og ikke kan passes ude.

Ydelsen er betinget af, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt.

Der indregnes bidrag til pensionsordning. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.

Kommunen indbetaler efter reglerne i Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtager skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.

Det er muligt at yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen til dækning af en fuldtidsindtægt. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet/den unge bliver passet i hjemmet.

Der kan også ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når forældre skal have fri fra arbejde for at kunne ledsage et barn eller en ung med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse til ambulant behandling.

Ved beregning af hjælpen er hovedreglen, at den pågældende til daglig økonomisk stilles, som om han/hun havde en arbejdsindkomst. Det der lægges til grund ved beregningen er således den seneste indtægt, som vedkommende har haft inden han/hun modtager hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der skal betales, ATP, arbejdsmarkedsbidrag. Bruttoydelsen reguleres hvert år pr. 1. januar med en procentsats, som Socialministeriet udsender hvert år inden reguleringstidspunktet. Senere lønstigninger eller opgraderinger af den tidligere stilling skal ikke indregnes ved regulering af ydelsen.

Der kan ansøges om Tabt arbejdsfortjeneste i henhold til § 42 i Familierådgivningen (læs mere i højre side), da det er familierådgiverne der træffer beslutning om der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste.