Det kan være en stor belastning, både fysisk og psykisk, at passe et plejekrævende barn eller ung hjemme. En familie eller en person, som passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan have behov for at få tilbud om en døgnanbringelse af barnet.

Familierådgiverne i Specialrådgivningen foretager en konkret og individuel vurdering af behovet, og beslutter, om der kan gives tilbud om døgnanbringelse.

Døgntilbuddet bliver sat i gang i et samarbejde med forældrene .

Der henvises til Lov om Social Service §52 stk. 3 nr. 7. Læs mere.