Lov om Social Service

Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne.

En indgribende langvarig lidelse er normalt en lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen, og som skønnes at vare mindst et år.

Hjælpen er almindeligvis økonomisk. Der kan for eksempel ydes hjælp til speciel kost, medicin, transport til dagpasning eller uddannelse, behandling eller hospitalsophold, kurser, tøj og sko eller aflastning.
Hjælpen er uafhængig af indkomst og er skattefri.

Formålet med hjælpen er

  • at hjælpe dit barn til at kunne blive i hjemmet
  • at hjælpe dig til at kunne leve så normalt som muligt
  • at hindre, at dit barns tilstand forværres

Udregning af hjælpen

Hjælpen gives som et månedligt beløb. For at kunne få økonomisk hjælp skal du have merudgifter. Hjælpen kan gives til flere børn.

Sammen med en familierådgiver laver du et overslag over samtlige merudgifter på et år. Der kan være tale om såvel udgifter, som du kan dokumentere, som udgifter, du og familierådgiveren må anslå.

Familierådgiveren skal give dig en oversigt over de udgifter, som du får hjælp til. De årlige udgifter lægges sammen og fordeles på årets måneder. Du får derefter udbetalt et fast månedligt standardbeløb. Dette beløb reguleres, hvis du i løbet af året får ekstraudgifter.

Kommunens familierådgiver skal løbende - og mindst en gang om året - tale med dig for at finde ud af, om den hjælp du får er passende. Du bør derfor gemme kvitteringer og anden dokumentation for de udgifter, du får hjælp til.

Du bør søge rådgivning og vejledning - også selvom du ikke kan få økonomisk hjælp som beskrevet overnfor - fordi din familie måske kan få andre former for hjælp end dem, der er nævnt ovenfor. Det kan være hjælp til at passe dit barn i hjemmet eller dækning af tabt arbejdsfortjeneste. En anden mulighed er, at din familie kan få hjælp til at skifte bolig eller ændre indretningen af jeres nuværende bolig.

Endelig har du måske brug for at vide noget mere om dit barns handicap/lidelse. Her kan sundhedsplejersken eller en af kommunens specialister hjælpe med at skabe overblik over jeres situation.