Koordinationsgruppen hjælp ved seksuelle overgreb og vold mod børn

Koordinationsgruppen i Greve er oprettet med det formål at koordinere hjælp til børn udsat for seksuelle overgreb og vold. Arbejdsgruppen er oprettet på tværs af centre i Greve Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi.

Sådan kontakter du gruppen:

Har en institution eller skole mistanke om et seksuelt overgreb på et barn, kan gruppen kontaktes med henblik på anonym vejledning.

Henvendelsen skal rettes til en af gruppens medlemmer efter drøftelse med egen leder:

 • Else Marie Mathiasen tlf. 40 94 74 51
 • Ulla Christensen tlf. 43 97 91 92
 • Anne Mette Faurholm tlf. 43 97 91 82
 • Carl-Christian Skjøt-Pedersen tlf. 43 97 91 36
 • Malene Seier tlf. 25624840 

Pågældende vil så indkalde til et ad hoc møde i gruppen, hvis der er behov for det.

Når der orienteres om sager overholdes anonymiteten i disse.

Gruppens formål:

 • at opkvalificere det arbejde, der allerede foregår i Kommunens Centre og inden for politiet samt at samle specialviden
 • at oprette en vidensbank med henblik på at yde rådgivning og vejledning til institutioner, skoler og ansatte i kommunen i anonyme og konkrete sager
 • at koordinere i konkrete sager

Gruppens sammensætning:

 • Repræsentant fra Midt- og Vestsjællands Politi
 • Else-Marie Mathiasen, psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Ulla Christensen, pædagogisk konsulent fra Center for Dagtilbud
 • Carl-Christian Skjøt-Pedersen, ungerådgiver i Center for Børn & Familier
 • Anne Mette Faurholm, familierådgiver i Center for Børn & Familier
 • Malene Seier, afdelingsleder for Sundhedsplejen i Center for Børn & Familier

Gruppens arbejde kan opdeles i:

 • planlagte møder
 • ad hoc møder
 • information til samarbejdspartnere i kommunalt regi
 • indsamling af viden gennem litteratur og kurser

De planlagte møder foregår en gang i kvartalet med en fast dagsorden, som indeholder: Meddelelser, herunder referater fra kurser, gensidig orientering om nye tiltag, ny viden m.m., opfølgning på sager samt drøftelse af nye sager.

I gruppen drøftes, vurderes og evalueres sager, som gruppen har fået kendskab til. I vurderingen drøftes, hvor vidt en sag er relevant til politianmeldelse, eller den bør forblive i det sociale system - eller eventuelt begge dele. Her vejledes om konkrete handlemuligheder og henvisninger, sagsgange samt koordinering med relevante instanser.