Kategorien af børn og unge med særlige behov i undervisningssammenhænge er bred og varieret.

Vi har i de seneste år fået større viden om og indsigt i denne gruppe af elever blandt andet gennem hjerneforskningen, som har betydet større kendskab til det neurologiske grundlag for tænkning, følelser og udvikling”. (Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden special-pædagogik bistand af 21. januar 2008).

Folkeskolen er det sted, hvor alle mødes, og det giver skolen en særlig forpligtelse til at nå de børn og unge, som er særlig udsatte, og som har nogle særlige behov i skolen.

Elever har forskellige læringsstile og forudsætninger for at lære. Der kan være relativt stor forskel på, hvor hurtigt en elev tilegner sig for eksempel læsefærdigheder eller matematiske færdigheder.

Undervisningsdifferentiering er derfor et bærende princip i folkeskolens undervisning, hvilket betyder, at undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov. Det gælder med hensyn til valg af undervisningsmetoder og materialer, og er ikke alene en opgave for den enkelte lærer i det enkelte fag, men for hele det lærerteam, der er omkring eleven.

Som led i undervisningsdifferentieringen kan skolen anvende hold- eller gruppedannelse som supplement til undervisningen i den almindelige klasse. Herudover kan elever med særlige behov modtage støtte i særlige fag (typisk læsning og matematik) i skolens specialcenter.

I Greve Kommune er oprettet et tværfagligt Dialogudvalg. Her kan der drøftes problemstillinger vedrørende elever, der ikke umiddelbart profiterer af undervisningen i den almindelige klasse. Det er skolens leder, der indstiller eleven til drøftelse i Dialogudvalget.
Forældrene inviteres til drøftelsen og skal - uanset om de ønsker at deltage i mødet eller ej - være underrettet herom.

Konklusion på en drøftelse i Dialogudvalget kan være beslutning om særlige tiltag i undervisningen inden for rammerne af elevens nuværende skoletilbud eller indstilling til pædagogisk-psykologisk vurdering. Sidstnævnte kan herefter resultere i forslag til specialundervisning i en specialskole eller specialklasse på en anden skole. Før forslag om indstilling til specialklasse, skal forslaget drøftes med elevens forældre.