DAMAGERSKOLEN

Målgruppe

G-klasserne er et skole- og fritidstilbud for børn med vidtgående handicap, primært for psykisk udviklingshæmmede børn. Tilbuddet er et heldagstilbud med hovedåbningstid i tidsrummet 8.00-16.00.

Skolelederen på skolen har det overordnede ansvar for undervisningen i klasserne og er således skoleinspektør for eleverne i G-klasserne.

Klasserne

G-klasserne har i øjeblikket 17 børn i alderen 7-16 år, fordelt i 3 klasser. Klasserne har hjemsted hele dagen i 5 sammenhængende lokaler - beliggende i indskolingsområdet, som også huser SFO'en.

Organisering

Til tilbuddet er knyttet lærere, pædagoger og praktiske hjælpere (efter behov). For at sikre størst mulig kontinuitet og tryghed, har pædagogerne både timer i skole- og fritidsdelen.

G-klasserne har et tæt samarbejde med kommunens PPR, som servicerer klasserne med talepædagog, fysioterapeut og psykolog. Skole-hjem samarbejdet vægtes højt og bygger på en gensidig respekt og forståelse for de forskelligheder, der ligger i at være henholdsvis personale og familie.

Undervisningen foregår både i grupper og individuelt. Grupperne er på 5-7 elever og er primært dannet ud fra børnenes funktionsniveau frem for børnenes alder. I enkelte aktiviteter (morgensamling, idræt og ”legepauser”), fungerer børnene som en storgruppe. Sprogstimulering, praktiske/fysiske udfoldelsesmuligheder, ture ud af huset og sang og musik er prioriteret højt.

G-klasserne deltager i videst muligt omfang i ”livet” på Damagerskolen, herunder skolens mærkedage.

Visitation

Børnene visiteres til tilbuddet gennem Det Centrale Visitationsudvalg (CVi).