Bugtskolen arbejder gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats på at udvikle børnenes selvhjulpethed, så de på sigt kan begå sig og klare sig selv i deres kommende voksentilværelse.
Skolen giver specialundervisning til børn med generel retardering som primær handicap, der kan være kombineret med tale - sprogvanskeligheder, ADHD og problematikker inden for det autistiske spektrum, socio - emotionelle vanskeligheder samt bevægehandicap.

Eleverne, undervises i klasser og på hold, som dels er sammensat efter børnenes alder, dels efter deres undervisningsmæssige behov/funktionsniveau.
Alle elever arbejder ud fra deres individuelle undervisnings- og handleplan. Denne er beskrevet i en skabelon, som bygger på teorien om de mange intelligenser.
Antallet af elever i en klasse eller på et hold kan variere.

Til skolen er knyttet en skolefritidsordning, som optager en del af skolens elever. Desuden er der en ugentlig klubaften for skolens elever i ungdomsgruppen.

Visitation
Børnene visiteres til tilbuddet gennem Det Centrale Visitationsudvalg (CVi).

Ved optagelse i SFO kræves betalingstilsagn af egen kommune.