Greve kommunes småbørnskonsulent samarbejder med de øvrige ansatte på PPR, samt kommunens specialrådgivning, sundhedsplejersker og dagtilbud om at etablere en tidlig, samordnet og tværfaglig indsats for barnet og dets familie.

Småbørnskonsulenten har ligeledes kontakt til Børneambulatoriet på Roskilde sygehus, Børnepsykiatrisk Afsnit og specialinstitutioner uden for kommunen.

Som led i den helhedsorienterede indsats over for små børn med vidtgående handicaps og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser yder småbørnskonsulenten, via hjemmebesøg, vejledning til forældre. Ligeledes følger småbørnskonsulenten barnet i dagtilbuddet, og yder vejledning i det omfang det vurderes relevant, samt vurderer i samarbejde med det tværfaglige team og forældrene evt. tiltag, for at støtte optimalt op om barnets udvikling.

Småbørnskonsulenten varetager specialpædagogisk rådgivning og vejledning til familien, pædagogisk personale og forvaltningsansatte i kommunen om barnets udvikling. Der kan efter behov afholdes kurser.

Småbørnskonsulenten deltager i koordinering og udviklingsprojekter inden for handicapområdet.

Målgruppe

Børn i alderen 0 – 6 år med vidtgående fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, eller mistanke herom.

Henvendelse til småbørnskonsulent skal gå gennem Greve Kommunes PPR.

Navn og tlf.nr.

Småbørnskonsulent Pia Boelt, Center for Børn & Familier PPR - Jerismosevej 95, 2670 Greve, Tlf. 43 97 84 47 eller mobil 40 56 84 58 mail pbo@greve.dk