Krisehjælp ved elevs dødsfald

Nedenstående er et eksempel på en sorg-kriseplan
Planen kan bruges som inspiration. Denne plan er lavet til brug på en skole.

Dødsfald elev

Lige efter dødsfaldet:
Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleledelsen.

Skoleledelsen kontakter den berørte familie og aftaler det videre forløb

 • Hvilke oplysninger skal lærere og elever have
 • Familiens deltagelse i en eventuel mindehøjtidelighed
 • Klassekammeraternes deltagelse ved begravelsen

Skoleledelsen kontakter klasselæreren og det øvrige personale efter aftale med forældrene.

Elevens klasse underrettes af klasselæreren, som beholder klassen resten af dagen.

 • Tal åbent og konkret om det, der er sket.
 • Lad børnene tale om det de tænker og føler
 • Klasselæreren sørger for at ingen børn er alene, når han/hun kommer hjem.
 • Dette gælder i særlig grad børn i de yngste klasser

Skolens øvrige klasser underrettes af "deres" lærere.

Når samtlige klasser er underrettet hejses flaget på halv stang.

Skoleleder kontakter Greve Kommunes Kriseberedskab samt sundhedsplejerske og skolepsykolog.

Klasselæreren kontakter forældrene i den afdøde elevs klasse

 • Forældrene opfordres til at t tale åbent om det indtrufne derhjemme.
 • Det kan være nyttigt med et forældremøde en af de første dage.

Skolens elever bør alle have en kort skriftlig meddelelse om dødsfaldet med hjem.

Mindehøjtidelighed for alle skolens elever afholdes helst dagen efter meddelelsen, eventuelt med deltagelse af afdødes familie. I tilfælde af ferie lige efter ferien. Skolens præst kan eventuelt deltage i planlægning og gennemførelse.


Om begravelsen:

Skolens ledelse (og evt. skolens præst) spørger de pårørende om de ønsker at lade elevens klassekammerater deltage i begravelsen.

Når dagen for begravelsen er fastsat får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen.

Det bør i meddelelsen nævnes at det er vigtigt, at eleverne har voksne at være sammen med ved begravelsen.

Det vil være godt at så mange af eleverne som muligt kan være med i begravelsen da det kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. NB: Frivillighed, ikke pres.

I særdeleshed er det vigtigt at eleverne har en voksen med sig, når det gælder småbørnsklasserne.

Klasselæreren taler med klassen om hvad der skal ske ved begravelsen.

Dette er vigtigt, hvad enten børnene deltager i begravelsen eller ej.

På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet.

Men børn, der har brug for og mulighed for at være sammen med deres forældre, skal have lov til det.

På begravelsesdagen hejses flaget på halv stang.

Opfølgning:

Det er vigtigt at klasselæreren får megen støtte og hjælp fra kollegaerne, evt. hjælp fra kriseberedskabet.

Vær opmærksom på elevernes forskellige sorgreaktioner:

Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter.

Skyldfølelse er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge.

Hos børn forbindes skyldfølelse ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt.

Både hos børn og unge forbindes den med "magisk tænkning" : Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi jeg sparkede ham engang? I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig.:

Sorgens fire stadier:

Chokfasen: Varer fra et øjeblik til nogle døgn.

Reaktionsfasen: Kan vare flere uger.

Bearbejdningsfasen: Kan vare i over 1 år.

Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Individet vil leve med ar i sjælen, som aldrig forsvinder.

Der henvises i øvrigt til skolens og SFO'ens mappe med Sorg-Krise handleplaner for mere udførlig information.

Samtaler i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete vil fortsat have stor betydning.

Klasse Samtalen kan struktureres på følgende måde:

Introduktion

 • Fakta
 • Tanker
 • Reaktioner
 • Information
 • Afslutning ( detaljeret beskrivelse af denne samtale struktur)

På de ældste årgange vil det også være givende med sådanne samtaler i mindre grupper. På de yngste klassetrin kan det være nyttigt, at børnene laver en "minde mappe" med tekst og tegninger.

Der findes en del litteratur beregnet for de forskellige alderstrin, som på en fin måde tager reaktioner, tanker og følelser op i forbindelse med sorg og død. Kontakt evt. skolebiblioteket for information.

Det kan have stor betydning for klassen at :

 • Den afdødes stol og bord bliver stående tom i klasseværelset et stykke tid.
 • Der kan også være andre konkrete ting, der minder om vedkommende, som der skal tages vare på
 • Den afdødes grav besøges af den samlede klasse ved bestemte lejligheder.

Kriseberedskabet, skolesundhedsplejersken, skolepsykologen og skolens præst kan være vigtige ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet.